FAQ | PI Edinet

Faq

ÎNTREBĂRI FREGVENTE (Faq)

Care sunt condiţiile de înfiinţare a Parcului Industrial (PI)? Cine şi pe ce termen poate înfiinţa un PI?

Răspuns:

Conform Legii Republicii Moldova № 182 din 15 iulie 2010 „Referitor la Parcurile Industriale”, statul nu înfiinţează Parcuri Industriale, dar oferă tot suportul procesului de înfiinţare şi funcţionare în condiţii preferenţiale oferite de stat. De condiţii preferenţiale pot beneficia Societăţile de administrare şi rezidenţii Parcurilor Industriale în baza proprietăţii private, publice şi mixtă. Pentru ca parcul să poată fi beneficiar al condiţiilor preferenţiale, Societatea de administrare e necesar să posede titlul de Parc Industrial, nominalizare ce se face prin Hotărâre de Guvern. Conform legislaţiei în vigoare, condiţia de bază pentru înfiinţarea Parcului ar fi posesia teritoriului cu edificiile respective şi toată infrastructura inginerească, condiţie ce ar urma să fie completată şi de alte cerinţe după cum urmează:

a) să nu fie sub incidenţa oricăror limitări şi sarcini;
b) să nu fie obiect de litigiu în proces de examinare sau / soluţionare a instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj;
c) acces la căile de transport;
d) posibilităţi de racordare a propriei infrastructuri tehnice şi de producere la reţelele de utilităţi publice;
e) să dispună de teren cu o suprafaţă nu mai mică de 5 ha.;
f) să posede dreptul de folosinţă pentru cel puţin 30 de ani, sau are deja în proprietate terenul detinat creării parcului industrial.

Ce reprezintă PI „Edineț” ?

Răspuns:

Parcul Industrial „EDINEȚ” are o suprafaţă de 17,89 ha., este amplasat în Mun Edineț şi dispune de propria infrastructură tehnică şi de producere. În cadrul PI „Edineț” se realizează activitatea economică în regim preferenţial şi special juridic, în special producţia industrială, prestarea de servicii, valorificarea cercetări ştiinţifice şi/sau dezvoltării tehnologice, cu utilizarea resurselor umane şi materiale. In Parc operează un Business incubator si o platform de cooperareși support în afaceri. De asemenea aici sunt amenajate zone verzi pentru odihnă, spații cateringși spații pentru organizare a diverselor evenimente tematice (Sali de converință, de training și business hub). Astfel PI Edineț întrunește mai multe funcții: funcția de producție, a serviciilor, relaxării și educației, toate fiind disponibile în această zonă industrială.

Care este procedura de selecție a rezidenților?

Răspuns:

În conformitate cu Legea Republicii Moldova № 182 din 15 iulie 2010 „Referitor la Parcurile Industriale” ”, selectarea rezidenţilor are loc în bază de concurs. Concursul este organizat de către o comisie specială în componenţa căreia se regăsesc reprezentanţi ai Societăţii de administrare şi Ministerului Economiei, în conformitate cu reglementările guvernamentale privind procedura de concurs pentru selectarea rezidenţilor şi a proiectelor de investiţii pentru parcul industrial. Entitatea de afaceri ce a fost selectată în urma concursului în calitate de rezident, încheie cu Societatea de administrare un contract pentru activitatea în Parcul Industrial, care nu poate depăşi termenul pentru care a fost acordat statutul de Parc Industrial, şi primeşte statutul de rezident al Parcului Industrial. Statutul de rezident al Parcului Industrial rezident implică responsabilitatea rezidentului de a desfăşura activitatea în Parcul Industrial în conformitate cu prevederile prezentei legi şi altor acte legislative. Persoanelor ce nu sunt înregistrate în calitate de rezidenţi, cu excepţia Societăţii de administrare, le este interzisă activitatea antreprenorială în Parcul Industrial.

Setul de acte remise Comisiei pentru participare la concurs trebuie să conţină:

1) cererea în adresa Comisiei pentru participare la concurs în conformitate cu anexa la prezentul Regulament;

2) în cazul persoanelor juridice din Republica Moldova — copia certificatului privind înregistrarea de stat şi o copie a Statutului, legalizate de conducător şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

3) în cazul persoanelor juridice din străinătate — copia certificatului de înregistrare, eliberat de organul împuternicit şi o copie a Statutului legalizată conform legislaţiei în vigoare;

4) în cazul persoanelor fizice — o copie a buletinului de identitate şi fişa de însoţire;

5) proiectul de investiţii elaborat în conformitate cu condiţiile de activitate, regimului şi specificului Parcului Industrial şi care include datele despre volumul de investiţii şi încasările din vânzări, crearea locurilor de muncă, eficienţa economică şi termenii de realizare a proiectului, dimensiune/suprafaţa teritorială şi volumul de apa, energie electrică, termică, gaze şi alte resurse necesare pentru punerea în aplicare a proiectului, etc.;

6) extrasul bancar care confirmă capacitatea de acoperire a 25% din cheltuielile ce ţin de punerea în practică a proiectului de investiţii;

7) copia documentului de plată care atestă achitarea taxei de participare la concurs ;

8) procura pe numele persoanei împuternicite să reprezinte participantul la concurs şi să semneze actele juridice.

Dispune PI „EDINEȚ” de suprafeţe de producere, administrative sau auxiliare, terenuri pentru proiecte de investiţii?

Răspuns:

PI „EDINEȚ” dispune de:

1) 1 Bloc administrativ (800 m2) ce include:

• Incubator de afaceri cu 10 birouri

• Business hub

• 1 Sala de conferință

• 1 sala de training

• 1 spațiu pentru catering

• Parcare auto;

2) Terenuri si infrastructura pentru producer - 180000m2

În ce condiţii pot fi închiriate spaţiile în PI „Edinet” ?

Răspuns:

Există posibilitatea de chirie a spaţiilor pentru la preţuri preferenţiale prin aplicarea coeficientului de scădere până la 0,3 la tariful taxei anuale pentru contractul de închiriere a proprietăţii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. Costul serviciului este diferenţiat şi este calculat în funcție de starea proprietăţii oferita spre închiriere.

Există în PI „EDINEȚ” clustere de producere?

Răspuns:

In PI EDINEȚ, operează  2 agenți economici care activează în bază de cooperative ”Cooperative de Întreprinzători: ”Aspect Fruct” și ”EcoFruct” care împreuna cu alți agenți economici (GȚ Scutari Victor,  SRL Crucial VV) și-au creat propriul lanț valoric, ce constă în cultivarea, creasterea, prelucrarea si exportul fructelor si legumelor.

Contactați-ne:


Republica Moldova, Municipiul Edineț, Strada Nicolae Moroșanu, nr. 6.

Flag of Europe Finanțat de
Uniunea Europeană